Volnočasové aktivity

Nedílnou součástí života v domově je pestrá nabídka nejrůznějších volnočasových aktivit, díky kterým mohou uživatelé rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Každý uživatel se dobrovolně dle svých představ a přání zapojuje do jednotlivých činností. Hlavním smyslem těchto aktivit je individuálně rozvíjet osobnost každého uživatele, což vede k jeho větší samostatnosti, k pocitu uspokojení a radosti z dosažených úspěchů. Jedním z hlavních úkolů volnočasových aktivit je zvyšování výkonů uživatele a možnosti seberealizace. 

Při volnočasových aktivitách je využíváno kreativních technik, jako je kreslení, modelování, vaření, pletení, vyšívání, práce na zahradě, hudební výchova apod. Tyto činnosti mají positivní vliv na jemnou a hrubou motoriku uživatele, svalovou sílu a v neposlední řadě i na jejich psychickou vyrovnanost. Prostřednictvím volnočasových aktivit se zaměřujeme na výchovu k soběstačnosti, k rozvoji komunikace a k smysluplnému organizování volného času. 

Zlepšování komunikace je významnou složkou volnočasových aktivit. Náročným úkolem pracovníků je často porozumět uživateli, jeho obsahu mluveného slova, který je pro každého člověka velmi specifický. Dobrá komunikace spolehlivě vede k uspokojení jeho individuálních potřeb. Principem individuální podpory je vždy vycházet z aktuálního psychického, fyzického a zdravotního stavu, nálad a dalších specifických okolností uživatele. 

Mezi doplňkové aktivizační činnosti domova patří zooterapie spojena se zajištěním celkové péče o domácí zvířata, jako jsou například kočky, pes a domácí králík. Pravidelně se zúčastňujeme sportovních akcí, při kterých dosahují naši uživatelé příjemných úspěchů. Své vlohy mohou rozvíjet v IBoccie, fotbale, atletice, plavání, stolním tenise atd. Také je uživatelům 2x týdně nabízeno skupinové nebo individuální cvičení a zdravotní tělesnou výchovu. Do vzdělávacích nabídek můžeme zařadit besedy, přednášky, bohoslužby.  Každoročně pořádáme rehabilitační pobyt, kdy se stáváme pravidelnými lázeňskými hosty.

Dále se uživatelé mohou zapojit do zájmového kroužku hudebního a hudebně – dramatického. Se svými připravenými vystoupeními se prezentují na různých kulturních akcích, jako je např. Setkání bez hranic, konané v Městě Prachatice. Také navštěvujeme společensko – kulturní akce jako např. návštěva divadla, kina, prohlídka hradů a zámků, slavností, koncertů, aj. Uživatelé mají možnost využít zábavných programů, které jsou zaměřené na roční období, tradice jako je např. masopustní zábava, pálení čarodějnic, vánoční koncerty atd.

Dalším velmi žádaným kroužkem je kroužek vaření, při kterém se podporuje samostatnost a individuální rozvoj člověka.

Pokud si někdo přeje spíše klidnější nabídku aktivit je možné účastnit se relaxačních nabídek – procházka v okolí, návštěva solno - jodové jeskyně ve Strakonicích, muzikoterapie konaná na domově.

Velký zájem je o kroužek turistický, kdy uživatelé poznávají zdejší krásy Šumavy.

Velký důraz je též kladen na smysluplné pracovní zapojení uživatele v přirozeném pracovním prostředí. Pracovní činnost je určena pro intenzivní nácvik drobných domácích prací, které vyžadují pravidelnou účast vybraných pracovních skupin. Pod chráněnou dílnou, se kterou mají uživatelé uzavřenou pracovně právní vztah, díky nímž získávají dovednosti a schopnosti spojené s péčí o domácnost. Učí se činnosti spojené s úklidem na domově i v areálu, praním a žehlením prádla, s pomocnými pracemi v kuchyni aj.

Od roku 2015 se uživatelé společně s personálem domova podílejí na vzniku „ Pohodových listů“, které vycházejí 1x za měsíc, je vložen na webové stránky našeho domova a jsou volně přístupné.

Aktivizátorkami volnočasových činností jsou také tvořeny metodiky k aktivizačním volnočasovým činnostem na domově i mimo něj. Dále pravidelně pracují na vytváření týdenního plánu aktivit.

Stáhněte si Powerpoint prezentaci »