Cíle a zaměření služby

Věková struktura: od 18 let

Cílová skupina:

 • osoby se zdravotním postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se smyslovým postižením
  • osoby s kombinovaným postižením

Sociální služba není určena
 • pro osoby mladší 18 let
 • pro osoby závislé na jakýkoliv návykových látkách
 • pro osoby s agresivními projevy chování
 • pro osoby s otevřenou tuberkulózou
 • pro osoby s psychiatrickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe i druhé
 • pro osoby, které trpí pohlavním onemocněním v akutním stádiu
 • pro osoby, které by svým chováním výrazně narušovaly či ohrožovaly soužití druhých uživatelů

Cíle poskytovaní sociální služby
 • samostatnost a soběstačnost uživatele sociální služby
 • právo uživatele vyjadřovat své potřeby, přání a stížnosti
 • vytváření podmínek pro aktivní využití volného času
 • rozvíjení tělesných i duševních schopností uživatele
 • zajišťování důstojného domácího prostředí
 • udržování a navazování nových přátelských vztahů
 • pomoc a podpora v udržování vztahů s rodinou
 • poskytování zdravotní, ošetřovatelské a rehabilitační péče
 • podpora pracovního zapojení s cílem uplatnění se v běžném životě
 • podpora a pomoc při uplatňování nároků a práv uživatele
 • podpora a pomoc při využívání veřejných služeb
 • nepřetržité zkvalitňování individuálního plánu ve vztahu k osobnosti uživatele
 • zvyšování kvalifikace a odbornosti jednotlivých pracovníků
 • zlepšování týmové spolupráce
 • vytvořit stabilní, spolupracující a vstřícné zázemí a prostředí pro příchozí osoby
 • získání a rozvoj funkčních a sociálních návyků